Prostorni Plan

Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja općine Prgomet

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru: Službeni glasnik općine Prgomet br. 3/97

Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Službeni glasnik općine Prgomet br. 10/07

Javna rasprava: 26. travanja 2006. god. javni uvid: 04. travnja – 04. svibnja 2006. god.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ivan Skelin

Suglasnost na Plan prema članku 24. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04)

Klasa: 350-02/06-01/ 0057 RBS, Urbroj: 2181-05-01-00-03 od 05.03.2007. god.

Pravno tijelo koje je izradilo Plan: Županijski zavod za prostorno uređenje

Odgovorna osoba: Niko Mrčić dipl. inž. arh.

Koordinator izrade plana: Petar Matković dipl. inž. arh.

 

ovdje možete preuzeti cijeli prostorni plan u PDF formatu

Građevinska područja:

 

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje općine Prgomet

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana plana uređenja gospodarske zone Labin (Podošljak)

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Labin (Podošljak)

ID UPU-a GZ Labin (Podošljak) – Izvješće o JR

ID UPU-a GZ Labin (Podošljak) – Prijedlog plana

Tekstualni dio:

1 Opći dio 2021. g

2 Odredbe za provođenje 2021. g. (pročišćeni tekst)

3 Obrazloženje 2021. g

4 Sažetak za javnost 2021. g

Grafički dio:

1- koristenje i namjena površina

2.a- promet

2.b-telekomunikacije

2.c- elektroenergetika

2.d- vodovod

2.e- kanalizacija

3. uvjeti koristenja

4. nacin i uvjeti gradnje


Strateška procjena utjecaja na okoliš:

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDUPU RZ Labin (Podošljak)


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPUO Prgomet

ODLUKA o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Prgomet


Odluka o donošenju ID UPU GZ Labin (Podošljak)