Akti i dokumenti

STATUT OPĆINE PRGOMET

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje: obilježja Općine Prgomet, javna priznanja, samoupravni djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, oblici konzultiranja građana i neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, raspolaganje imovinom i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Statut Općine Prgomet

Izmjene i dopune Statuta Općina Prgomet

Statut Općine Prgomet, 2021.god.

 


POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne Novine”, br. 33/01, 60/01-vjer.tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Općine Prgomet, Općinsko vijeće općine Prgomet na 2. sjednici O.V. održanoj dana 16.09. 2009. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnji ustroj i način rada Općinskog vijeća općine Prgomet
( u daljem tekstu: Vijeće ), a naročito:

1. Konstituiranje Vijeća,

2. Izbor radnih tijela, Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, te njihova prava i dužnosti,

3. Prava i dužnosti vijećnika,

4. Osnivanje i način rada,

5. Način rada radnih tijela Vijeća,

6. Akti Vijeća i način njihova donošenja,

7. Poslovni red na sjednici,

8. Javnost rada,

9. Druga pitanja važna za rad Vijeća,

10.Odnos Općinskog vijeća,Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela

više o Poslovniku o radu vijeća…

Poslovnik općinskog vijeća, 2021.god.

Odluka o ukidanju M.O.

Odluka o vijećnićkim naknadama, 2021


KOMUNALNA NAKNADA

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se:

1. obveznici plaćanja komunalne naknade

2. naselja u kojima se plaća komunalna naknada

3. mjerila za utvrđivanje visine komunalne naknade i rokovi plaćanja

4. oslobađanje od plaćanja komunalne naknad

5. izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda

Plan korištenja sredstava kom.naknade u 2021.god.


KOMUNALNI DOPRINOS

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom  odlukom određuju se obveznici plaćanja komunalnog doprinosa , područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine, način i rokovi plaćanja i oslobođenje plaćanja.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod  Proračuna općine i namijenjen je financiranju gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture i to: – javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, tj. investitor.

Odluka o komunalnom doprinosu


Evidencija komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura – Građevine i uređaji javne namjene Općine Prgomet

Komunalna infrastruktura – Groblja i krematoriji – PRGOMET 10-19-1

Komunalna infrastruktura – Nerazvrstane ceste općine Prgomet

Odluka o ustroju i izradi komunalne infrastrukture

Odluka o progla.kom.infrastr.javnim dobrom u općoj uporabi

ID Registra nerazvrstanih cesta

 


ODLUKA O UPRAVLJANJU GRADSKIM GROBLJIMA

Na temelju članka 18. st.1. Zakona o grobljima (N.N.br: 19/98), te članka 29. i članka 30. Statuta općine Prgomet (Službeni glasnik br:13/09), a po prijedlogu načelnika općine Prgomet, Općinsko vijeće Općine Prgomet na 6. sjednici O.V. od 28.09. 2010. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o upravljanju grobljima (u daljnjem tekstu.Odlukom) uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Prgomet, a posebno:

– način i uvjeti upravljanja grobljima,

– uređenje, korištenje i održavanje groblja te uklanjanja otpada,

– mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, o načinu pokopa umrlih, načinu pokopa nepoznatih osoba, evidenciji pokopanih,

– uređenju i održavanju grobova i grobnica,

– uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnja naknade za korištenje grobnog mjesta,

– način i uvjeti korištenja groblja,

– o raspolaganju s napuštenim grobljima i grobovima, o grobljima i grobovima boraca, kao i o raznim mjerama u svezi sa pokopom i  iskopima mrtvih

više o Odluci o upravljanju gradskim grobljima…


Proračun za 2018.  godinu

Proracun 2018 – prva stranica

Proracun prva stranica-vijece

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA)

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA),1

PRORACUN – POSEBNI DIO (4. RAZINA),2

Proracun 2018 – zadnja stranica

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018.

Plan razvojnih programa 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Odluka sa 08. sjednice O.V.3-2

Projekcije proračuna 2018-2020

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2018-2020.god.

Zavrsne odred,projekcije

Rebalans Proračuna 2018

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

REBALANS PRIHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 PRIHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 PRIHODI – 1 REBALANS

REBALANS RASHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 RASHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 RASHODI – 1 REBALANS

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica


 

Proračun za 2019. godinu

Prihodi

Rashodi

 
 

Plan razvojnih programa

 

 

Programi

 
 
 

DONACIJE

Tablica donacija udruga 2017

Tablica donacija udruga 2018

Tablica donacija udruga 2019

Tablica donacija udruga 2020.god

PGO za 2018.

Izvršenje PGO za 2018.

PGOza 2019.

Godišnji izvještaj načelnika za 2019 -PGO

 Izvještaj PGO za 2020.god.

Izvještaj PGO za 2020.god.

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš PGO

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023.god.

Odluka o usvajanju Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023.god

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Polugodišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje 01.01.2019-30.06.2019.

 

Odluka o komunalnom redu Općine Prgomet

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Prgomet


Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o povjeravanju javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja mješanog kom.otpada i biorazg. otpada

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Prgomet

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog otpada

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA


Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja


Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Prgomet

Odluka o uspostavi registra imovine Općine Prgomet

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2020. GODINU

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA RAZDOBLJE OD  2019. DO 2025. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2020. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE


Procedure

Pravilnik o korištenju službenog automobila, poslovne kartice….

Procedura naplate potraživanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura_o_blagajnickom_poslovanju općine Prgomet

Procedura_O_IZDAVANJU_I_OBRAcUNU_NALOGA_ZA_SL._PUT OP.PRGOMET

Procedura_zaprimanja e-racuna


Civilna zaštita

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Prgomet

Analiza stanja civilne zaštite u 2020.god.

Plan djelovanja civilne zaštite općine Prgomet

Plan motrenja i ophodnje za 2021.god.

Preventivno operativni plan za 2020.god.


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Prgomet sa popisom dokumentarnog gradiva sa rokovima čuvanja

Popis-dokumentarnog-gradiva-Općine Prgomet-rokovima-čuvanja

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Općine Prgomet


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA