Akti i dokumenti

STATUT OPĆINE PRGOMET

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje: obilježja Općine Prgomet, javna priznanja, samoupravni djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, oblici konzultiranja građana i neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, raspolaganje imovinom i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Statut Općine Prgomet

Izmjene i dopune Statuta Općina Prgomet

Statut Općine Prgomet, 2021.god.

 


POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne Novine”, br. 33/01, 60/01-vjer.tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Općine Prgomet, Općinsko vijeće općine Prgomet na 2. sjednici O.V. održanoj dana 16.09. 2009. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnji ustroj i način rada Općinskog vijeća općine Prgomet
( u daljem tekstu: Vijeće ), a naročito:

1. Konstituiranje Vijeća,

2. Izbor radnih tijela, Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, te njihova prava i dužnosti,

3. Prava i dužnosti vijećnika,

4. Osnivanje i način rada,

5. Način rada radnih tijela Vijeća,

6. Akti Vijeća i način njihova donošenja,

7. Poslovni red na sjednici,

8. Javnost rada,

9. Druga pitanja važna za rad Vijeća,

10.Odnos Općinskog vijeća,Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela

više o Poslovniku o radu vijeća…

Poslovnik općinskog vijeća, 2021.god.

Odluka o ukidanju M.O.

Odluka o vijećnićkim naknadama, 2021


KOMUNALNA NAKNADA

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se:

1. obveznici plaćanja komunalne naknade

2. naselja u kojima se plaća komunalna naknada

3. mjerila za utvrđivanje visine komunalne naknade i rokovi plaćanja

4. oslobađanje od plaćanja komunalne naknad

5. izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda

Odluka o vrijednosti boda pravnim osobama

Plan korištenja sredstava kom.naknade u 2021.god.


KOMUNALNI DOPRINOS

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom  odlukom određuju se obveznici plaćanja komunalnog doprinosa , područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine, način i rokovi plaćanja i oslobođenje plaćanja.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod  Proračuna općine i namijenjen je financiranju gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture i to: – javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, tj. investitor.

Odluka o komunalnom doprinosu


Evidencija komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura – Građevine i uređaji javne namjene Općine Prgomet

Komunalna infrastruktura – Groblja i krematoriji – PRGOMET 10-19-1

Komunalna infrastruktura – Nerazvrstane ceste općine Prgomet

Odluka o ustroju i izradi komunalne infrastrukture

Odluka o progla.kom.infrastr.javnim dobrom u općoj uporabi

ID Registra nerazvrstanih cesta

 


ODLUKA O UPRAVLJANJU GRADSKIM GROBLJIMA

Na temelju članka 18. st.1. Zakona o grobljima (N.N.br: 19/98), te članka 29. i članka 30. Statuta općine Prgomet (Službeni glasnik br:13/09), a po prijedlogu načelnika općine Prgomet, Općinsko vijeće Općine Prgomet na 6. sjednici O.V. od 28.09. 2010. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o upravljanju grobljima (u daljnjem tekstu.Odlukom) uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Prgomet, a posebno:

– način i uvjeti upravljanja grobljima,

– uređenje, korištenje i održavanje groblja te uklanjanja otpada,

– mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, o načinu pokopa umrlih, načinu pokopa nepoznatih osoba, evidenciji pokopanih,

– uređenju i održavanju grobova i grobnica,

– uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnja naknade za korištenje grobnog mjesta,

– način i uvjeti korištenja groblja,

– o raspolaganju s napuštenim grobljima i grobovima, o grobljima i grobovima boraca, kao i o raznim mjerama u svezi sa pokopom i  iskopima mrtvih

više o Odluci o upravljanju gradskim grobljima…


Proračun za 2018.  godinu

Proracun 2018 – prva stranica

Proracun prva stranica-vijece

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA)

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA),1

PRORACUN – POSEBNI DIO (4. RAZINA),2

Proracun 2018 – zadnja stranica

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018.

Plan razvojnih programa 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Odluka sa 08. sjednice O.V.3-2

Projekcije proračuna 2018-2020

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2018-2020.god.

Zavrsne odred,projekcije

Rebalans Proračuna 2018

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

REBALANS PRIHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 PRIHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 PRIHODI – 1 REBALANS

REBALANS RASHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 RASHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 RASHODI – 1 REBALANS

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica


 

Proračun za 2019. godinu

Prihodi

Rashodi

 
 

Plan razvojnih programa

 

 

Programi

 
 
 
 
 
 
 

DONACIJE

Tablica donacija udruga 2017

Tablica donacija udruga 2018

Tablica donacija udruga 2019

Tablica donacija udruga 2020.god

Tablica-donacija-udruga-2021.-god.

Tablica donacija udruga 2022.

PGO za 2018.

Izvršenje PGO za 2018.

PGOza 2019.

Godišnji izvještaj načelnika za 2019 -PGO

 Izvještaj PGO za 2020.god.

Izvještaj PGO za 2020.god.

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš PGO

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023.god.

Odluka o usvajanju Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023.god

Izvještaj PGO za 2021.god.

Izvješće o izvršenju PGO za 2022.god.

PGO 2023

Godišnje izvješće o izvršenju PGO za 2023.god.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Polugodišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje 01.01.2019-30.06.2019.

 

Odluka o komunalnom redu Općine Prgomet

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Prgomet

 


Odluka o povjeravanju javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja mješanog kom.otpada i biorazg. otpada

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Prgomet

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog otpada

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI PRGOMET


Očitovanje na cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

OBAVIJEST O POČETKU PRIMJENE NOVOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRGOMET

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2022.GODINU – OPĆINA PRGOMET

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA

Odluka o mjerama za spječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada


Odluka-o-ID-Odluke-o-uvjetima-i-načinu-držanja-domaćih-životinja

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-domaćih-životinja

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-te-divljim-životinjama


 

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Prgomet

Odluka o uspostavi registra imovine Općine Prgomet

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u 2021

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2023. GODINU (1)

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2020. GODINU

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA RAZDOBLJE OD  2019. DO 2025. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2020. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE

 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u 2020

Odluka o usvajanju plana upravljanja imovinom za 2022.god.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2022. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET ZA 2024. GODINU


Procedure

Pravilnik o korištenju službenog automobila, poslovne kartice….

Procedura naplate potraživanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura_o_blagajnickom_poslovanju općine Prgomet

Procedura_O_IZDAVANJU_I_OBRAcUNU_NALOGA_ZA_SL._PUT OP.PRGOMET

Procedura_zaprimanja e-racuna

Procedura naplate prihoda

Procedura dostavljanja kopija sklopljenih ugovora


Civilna zaštita

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Prgomet

Preventivno operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 2023.god.

Plan motrenja i ophodnje za 2023.god.

Analiza stanja civilne zaštite u 2020.god.

Plan djelovanja civilne zaštite općine Prgomet

Plan motrenja i ophodnje za 2021.god.

Preventivno operativni plan za 2020.god.

Analiza stanja CZ za 2021.god.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ

Smjernice za organizaciju i razoj sustava CZ, 2022-2025

PLAN MOTRENJA I OPHODNJE ZA 2022.GOD.

PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI MOTRENJA ZA 2022.

Analiza stanja zaštite i spašavanja u 2022.god.

PROCJENA-RIZIKA-CZ-OPCINA-PRGOMET- NOVA 11- 2022_ (2)

Plan djelovanja CZ

Analiza stanja zaštite i spašavanja u 2023.godini

Plan motrenja i ophodnji za 2024.god.

Preventivno operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje za 2024.


Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Prgomet sa popisom dokumentarnog gradiva sa rokovima čuvanja

Popis-dokumentarnog-gradiva-Općine Prgomet-rokovima-čuvanja

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Općine Prgomet

ZBIRNA EVIDENCIJA O GRADIVU OPĆINA PRGOMET 1997-2021


Provedbeni plan Općine Prgomet 2022.-2025.

Provedbeni program Općine Prgomet Prgomet 2022.-2025

Prilog 1. Provedbeni program Općine Prgomet 2021.-2025.


Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Prgomet


Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet
Odluka o pristupanju LAG-u Zagora
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Prgomet


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA