Akti i dokumenti

STATUT OPĆINE PRGOMET

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje: obilježja Općine Prgomet, javna priznanja, samoupravni djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, oblici konzultiranja građana i neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, raspolaganje imovinom i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Statut Općine Prgomet


POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne Novine”, br. 33/01, 60/01-vjer.tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Općine Prgomet, Općinsko vijeće općine Prgomet na 2. sjednici O.V. održanoj dana 16.09. 2009. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnji ustroj i način rada Općinskog vijeća općine Prgomet
( u daljem tekstu: Vijeće ), a naročito:

1. Konstituiranje Vijeća,

2. Izbor radnih tijela, Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, te njihova prava i dužnosti,

3. Prava i dužnosti vijećnika,

4. Osnivanje i način rada,

5. Način rada radnih tijela Vijeća,

6. Akti Vijeća i način njihova donošenja,

7. Poslovni red na sjednici,

8. Javnost rada,

9. Druga pitanja važna za rad Vijeća,

10.Odnos Općinskog vijeća,Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela

više o Poslovniku o radu vijeća…


KOMUNALNA NAKNADA

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se:

1. obveznici plaćanja komunalne naknade

2. naselja u kojima se plaća komunalna naknada

3. mjerila za utvrđivanje visine komunalne naknade i rokovi plaćanja

4. oslobađanje od plaćanja komunalne naknad

5. izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda


KOMUNALNI DOPRINOS

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom  odlukom određuju se obveznici plaćanja komunalnog doprinosa , područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine, način i rokovi plaćanja i oslobođenje plaćanja.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod  Proračuna općine i namijenjen je financiranju gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture i to: – javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, tj. investitor.

Odluka o komunalnom doprinosu


Evidencija komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura – Građevine i uređaji javne namjene Općine Prgomet

Komunalna infrastruktura – Groblja i krematoriji – PRGOMET 10-19-1

Komunalna infrastruktura – Nerazvrstane ceste općine Prgomet

Odluka o ustroju i izradi komunalne infrastrukture

 


ODLUKA O UPRAVLJANJU GRADSKIM GROBLJIMA

Na temelju članka 18. st.1. Zakona o grobljima (N.N.br: 19/98), te članka 29. i članka 30. Statuta općine Prgomet (Službeni glasnik br:13/09), a po prijedlogu načelnika općine Prgomet, Općinsko vijeće Općine Prgomet na 6. sjednici O.V. od 28.09. 2010. godine.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o upravljanju grobljima (u daljnjem tekstu.Odlukom) uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Prgomet, a posebno:

– način i uvjeti upravljanja grobljima,

– uređenje, korištenje i održavanje groblja te uklanjanja otpada,

– mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, o načinu pokopa umrlih, načinu pokopa nepoznatih osoba, evidenciji pokopanih,

– uređenju i održavanju grobova i grobnica,

– uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnja naknade za korištenje grobnog mjesta,

– način i uvjeti korištenja groblja,

– o raspolaganju s napuštenim grobljima i grobovima, o grobljima i grobovima boraca, kao i o raznim mjerama u svezi sa pokopom i  iskopima mrtvih

više o Odluci o upravljanju gradskim grobljima…


Proračun za 2018.  godinu

Proracun 2018 – prva stranica

Proracun prva stranica-vijece

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA)

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA),1

PRORACUN – POSEBNI DIO (4. RAZINA),2

Proracun 2018 – zadnja stranica

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018.

Plan razvojnih programa 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Odluka sa 08. sjednice O.V.3-2

Projekcije proračuna 2018-2020

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2018-2020.god.

Zavrsne odred,projekcije

Rebalans Proračuna 2018

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

REBALANS PRIHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 PRIHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 PRIHODI – 1 REBALANS

REBALANS RASHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 RASHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 RASHODI – 1 REBALANS

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica


 

Proračun za 2019. godinu

Prihodi

Rashodi

 
 

Plan razvojnih programa

 

 

Programi


DONACIJE

Tablica donacija udruga 2017

Tablica donacija udruga 2018

 

PGO za 2018.

Izvršenje PGO za 2018.

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Polugodišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje 01.01.2019-30.06.2019.

 

Odluka o komunalnom redu Općine Prgomet


Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o povjeravanju javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja mješanog kom.otpada i biorazg. otpada