Uprava

Akti i dokumenti

Najvažniji akti i dokumenti Općine Prgomet su:

  • Statut Općine Prgomet
  • Poslovnik o radu Općinskog vijeća
  • Odluka o Komunalnoj naknadi
  • Odluka o Komunalnom doprinosu
  • Odluka o upravljanju gradskim grobljima

Jedinstveni Upravni Odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Prgomet obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslove državne uprave prenjetih na Općinu.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg, na temelju javnog natječaja, imenuje načelnik.


Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Prgomet

Vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.


Prostorni plan

Pravno tijelo koje je izradilo Plan: Županijski zavod za prostorno uređenje

Odgovorna osoba: Niko Mrčić dipl. inž. arh.

Kooridinator izrade plana: Petar Matković dipl. inž. arh.

 

Planom su uređeni korištenje i namjena, infrastruktura te uvjeti i zaštita prostora Općine Prgomet


Službeni glasnik