Poslovna zona

Poslovna ili gospodarska zona Labin (Podošljak)
Gospodarska zona Labin (Podošljak) smještena uz županijsku cestu (Ž 6112), na sjeverozapadnom dijelu naselja Labin u općini Prgomet u blizini čvora Prgomet na autocestu (A1). Županijska cesta (Ž 6112) uz koju je planirana gospodarska zona u blizini se spaja i sa državnom cestom (D 58). Ukupna površina obuhvata iznosi 43,80 ha.

Gospodarska zona Labin (Podošljak) Prostornim planom općine Prgomet planirana je kao samostalna zona u kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljstvo i turizam, zelene površine, otvorena javna parkirališta, prometne i komunalne građevine i drugo).

Za gospodarsku zonu Labin (Podošljak) usvojen je UPU, te je zona u fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na dijelu zemljištva u vlasništvu fizičkih osoba.

Poslovnom zonom Labin (Podošljak) upravlja Općina Prgomet te se sve informacije mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine na telefon 021/ 797-788 u uredovno vrijeme.

 

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana plana uređenja gospodarske zone Labin (Podošljak)

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Labin (Podošljak)

ID UPU-a GZ Labin (Podošljak) – Izvješće o JR

ID UPU-a GZ Labin (Podošljak) – Prijedlog plana

Tekstualni dio:

1 Opći dio 2021. g

2 Odredbe za provođenje 2021. g. (pročišćeni tekst)

3 Obrazloženje 2021. g

4 Sažetak za javnost 2021. g

Grafički dio:

1- koristenje i namjena površina

2.a- promet

2.b-telekomunikacije

2.c- elektroenergetika

2.d- vodovod

2.e- kanalizacija

3. uvjeti koristenja

4. nacin i uvjeti gradnje


Odluka o donošenju ID UPU GZ Labin (Podošljak)