Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu ustrojava Jedinstveni upravni odjel općine Prgomet.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg, na temelju javnog natječaja, imenuje načelnik.

Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

1. neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika

2. neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine

3. stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Načelnika

4. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika

5. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine

6. podnosi izvješća Načelniku o svom radu

7. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom


Adresa: Ulica dr.Franje Tuđmana 10, 21 201 Prgomet

Telefon: (021) 797-788; 797 – 789

Tel/Faks: (021) 797 – 790

e-mail:opcina.prgomet@st.htnet.hr

Načelnik: Ivan Skelin

Pročelnica: Dijana Lovrić

Voditelj komunalnih poslova: Ivan Dražić

Spremačica: Rajna Bikić

Knjigovodstveni servis: „NADA” vl.Nada Milić, tel:021/755 090