Proračun za 2020.

Proracun prva stranica – vijece

Proracun 2020- zadnja stranica

Članci proračuna

Plan proračuna 2020. sa projekcijama 2021. i 2022.godina – PRIHODI

Plan proračuna 2020. sa projekcijama 2021. i 2022.godina – RASHODI

Plan proračuna Općine Prgomet za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu

Programska klasifikacija

Financiranje-zaduživanje

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.

I.Izmjene i dopune proračuna za 2020

Članci proračuna

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

Izmjene Proracun 2020 – zadnja stranica

Izmjene Proracun 2020- prva stranica

PRIHODI-REBALANS NA DAN 17.06.2020

RASHODI-REBALANS NA DAN 17.06.2020

II. Rebalans proračuna 

clanci proracuna

II.Izmjene Proracuna prva stranica-vijece

II. Izmjene Proracun 2020 – zadnja stranica

II. REBALANS 30.11.20-PRIHODI

II. REBALANS 30.11.20-RASHODI

II. REBALANS NA DAN 30.11.20-PRIHODI

II. REBALANS NA DAN-30.11.20-RASHODI

 

Programi gradnje i održavanja

Godišnji Program gradnje objekata za 2020 – konačni – vijeću

Godišnji Program održavanja objekata za 2020 – konačni -vijeću


Plan razvojnih programa za 2020. sa projekcijama

O D L U K A o planu Razvojnih programa proračuna općine Prgomet za 2020. god. sa projekcijom za 2021. god. i 2022.god.

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2020-2022.god

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2020.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2021.GOD. I 2022.GOD.

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2020.-2022.

Zavrsne odred,projekcije

 I.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.

I. Izmjene i dopune Plana razvoj.prog.

I. Izmjene održavanja i gradnje

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata kom.infrastrukture

I.Izmjene i dopune programa gradnje objekata kom.infrastrukture


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.god.

POLUGOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJA PRORAČUNA DO 30.06.2020

POLUG.IZVJEŠTAJ OPĆI DIO PRORAČUNA-PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

POLUG.IZVJEŠTAJ OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

POLUG.IZVJEŠTAJ OPĆIO DIO PRORAČUNA-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POLUG.IZVJEŠTAJ OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POLUG.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA-POSEBNI DIO PREMA ORG.KLASIFIKACIJI

POLUG.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA -POSEBNI DIO 2020

Izvještaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020 GOD.-OPĆINA PRGOMET

PR-RAS-2020

Izvršenje programa gradnje za 2020.god.

Izvršenje programa održavanja za 2020.god.


Godišnji obračun proračuna za 2020.god

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2020 – OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2020 – POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2020 – POSEBNI DIO

Godisnj obrac. Proracun 2020- zadnja stranica

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2020

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ. prva stranica