Proračun za 2019.

 
 

PRIHODI

RASHODI

 

I.Izmjene i dopune Proračuna za 2019.
 
 
 
 

 II.Izmjene i dopune proračuna za 2019.

II.Izmjene Proracuna prva stranica -vijece

Izmjene Proracun 2019 – zadnja stranica

REBALANS II, NA DAN 30.06.2019-PRIHODI

REBALANS II , NA DAN 30.06.2019-RASHODI


III Rebalans proračuna za 2019.god.

III. Izmjene Proracuna prva stranica-vijece

Clanci proracuna

III. Izmjene Proracun 2019 – zadnja stranica

PRIHODI-III REBALANS

RASHODI-III REBALANS


Plan razvojnih programa  za 2019. sa projekcijama

Plan Razvojnih programa proračuna općine Prgomet

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2019-2021.god.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Zavrsne odred,projekcije


Javna objava/izvještaji

BILJEŠKE BILANCA OBVEZE-2019

BILJEŠKE UZ PR-RAS-2019 GODINA

OPĆINA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2019


Godišnji obračun proračuna za 2019.god

GOD.IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019-OPĆI DIO

GOD.IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019-OPĆI DIO-converted

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA 2019-POSEBNI DIO

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA 2019-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA 2019-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA 2019-RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA 2019-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

GOD.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019-POSEBNI DIO PRFEMA ORGA.KLASIF.

Godisnj obrac. Proracun 2019- zadnja stranica, vijeće

Godišnji izvještaj o izvršenju 2019,

Odluka o raspodjeli rezultata

Izvršenje godišnj. programa održavanja za 2019. vijeću

Izvršenje Godišnjeg Program gradnje objekata za 2019. Vijeću