Akti i dokumenti


Najvažniji akti i dokumenti Općine Prgomet su:

 

> Statut Općine Prgomet

> Poslovnik o radu Općinskog vijeća

> Odluka o Komunalnoj naknadi

> Odluka o Komunalnom doprinosu

> Odluka o upravljanju gradskim grobljima

 

Jedinstveni upravni odjel


Pedinstveni upravni odjel Općine Prgomet obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslove državne uprave prenjetih na Općinu.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg, na temelju javnog natječaja, imenuje načelnik.

 

Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Prgomet


Vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

 

Prostorni plan


Pravno tijelo koje je izradilo Plan: Županijski zavod za prostorno uređenje

Odgovorna osoba: Niko Mrčić dipl. inž. arh.

Kooridinator izrade plana: Petar Matković dipl. inž. arh.

 

  Planom su uređeni korištenje i najena, infrastruktura te uvjeti i zaštita prostor Općine Prgomet korištenje i namjena infrastruktura uvjeti i zaštita

 

Službeni glasnik

 

tekst.