Jedinstveni upravni odjel

 

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu ustrojava Jedinstveni upravni odjel općine Prgomet.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg, na temelju javnog natječaja, imenuje načelnik.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

 

1. neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika

2. neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine

3. stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Načelnika

4. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika

5. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine

6. podnosi izvješća Načelniku o svom radu

7. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom

 

Adresa: Ulica dr.Franje Tuđmana 10, 21 201 Prgomet

 

Telefon: (021) 797-788; 797 - 789

Tel/Faks: (021) 797 - 790
e-mail:opcina.prgomet@st.htnet.hr 

 

 

Načelnik: Ivan Skelin

 
 

Pročelnica: Dijana Lovrić

 
 

Voditelj komunalnih poslova: Ivan Dražić

 
     
 

Spremačica: Rajna Bikić

 

 

Knjigovodstveni servis: “KRAMAR” ,vl. Anđelka Kramar
Tel/fax: (021) 225-095