Akti i dokumenti

 

STATUT OPĆINE PRGOMET


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01 – vjer. tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Općine Prgomet 22.03.2006.god., Općinsko vijeće općine Prgomet na  2. sjednici O.V. održanoj 19.09. 2009. godine.

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje: obilježja Općine Prgomet, javna priznanja, samoupravni djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, oblici konzultiranja građana i neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, raspolaganje imovinom i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine. više o Statutu...

 

 

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

 

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne Novine", br. 33/01, 60/01-vjer.tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Općine Prgomet, Općinsko vijeće općine Prgomet na 2. sjednici O.V. održanoj dana 16.09. 2009. godine.

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

          Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnji ustroj i način rada Općinskog vijeća općine Prgomet
 ( u daljem tekstu: Vijeće ), a naročito:

1. Konstituiranje Vijeća,

2. Izbor radnih tijela, Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, te njihova prava i dužnosti,

3. Prava i dužnosti vijećnika,

4. Osnivanje i način rada,

5. Način rada radnih tijela Vijeća,

6. Akti Vijeća i način njihova donošenja,

7. Poslovni red na sjednici,

8. Javnost rada,

9. Druga pitanja važna za rad Vijeća,

10.Odnos Općinskog vijeća,Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela

više o Poslovniku o radu vijeća...


 

KOMUNALNA NAKNADA

 

Na temelju članka 23.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu i izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( N. N. broj 26/03, 82/04.) i članka 38. Statuta općine Prgomet, općinsko vijeće općine Prgomet na 19.  sjednici održanoj dana 14.12.2004.  godine.

 

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se:

1. obveznici plaćanja komunalne naknade

2. naselja u kojima se plaća komunalna naknada

3. mjerila za utvrđivanje visine komunalne naknade i rokovi plaćanja

4. oslobađanje od plaćanja komunalne naknad

5. izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

više o Odluci o komunalnoj naknadi...


 

KOMUNALNI DOPRINOS

 

Na temelju članka 32.st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( N. N. broj 26/03, 82/04 i 178/04) i članka 38. Statuta općine Prgomet, općinsko vijeće općine Prgomet na 19.  sjednici održanoj dana 14.12.2004.  godine.

 

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom  odlukom određuju se obveznici plaćanja komunalnog doprinosa , područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine, način i rokovi plaćanja i oslobođenje plaćanja.

 

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod  Proračuna općine i namijenjen je financiranju gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture i to: - javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

 

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, tj. investitor.

više o komunalnom doprinosu...

 


 

ODLUKA O UPRAVLJANJU GRADSKIM GROBLJIMA

 

Na temelju članka 18. st.1. Zakona o grobljima (N.N.br: 19/98), te članka 29. i članka 30. Statuta općine Prgomet (Službeni glasnik br:13/09), a po prijedlogu načelnika općine Prgomet, Općinsko vijeće Općine Prgomet na 6. sjednici O.V. od 28.09. 2010. godine.

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o upravljanju grobljima (u daljnjem tekstu.Odlukom) uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Prgomet, a posebno:

- način i uvjeti upravljanja grobljima,

- uređenje, korištenje i održavanje groblja te uklanjanja otpada,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, o načinu pokopa umrlih, načinu pokopa nepoznatih osoba, evidenciji pokopanih,

- uređenju i održavanju grobova i grobnica,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnja naknade za korištenje grobnog mjesta,

- način i uvjeti korištenja groblja,

- o raspolaganju s napuštenim grobljima i grobovima, o grobljima i grobovima boraca, kao i o raznim mjerama u svezi sa pokopom i  iskopima mrtvih

više o Odluci o upravljanju gradskim grobljima...